No.Nama Dosen Prodi Kesehatan MasyarakatNID) atau NIDKTgl. Lahir (DD-MM-YY))Jabatan Akademik
(1)(2)(3)(4)(5)
1Dr. M. Amin, M.Si000610570106/10/1957Lektor Kepala
2Dr. Henni Febriawati, SKM.,MARS002102800121/02/1980Lektor
3Agus Ramon, M.Kes002608630126/08/1963Lektor
4Afriyanto, M.Kes.,Dr.PH021304730213/04/1973Lektor
5Hasan Husin, M.Kes021605760316/05/1976Lektor
6Betrianita, SKM.,MKM021109810111/09/1981Lektor
7Emi Kosviant, SKM.,M.PH021405820114 Mei 1982Asisten Ahli
8Bintang Agustina Pratiwi, SKM.,MKM 021708870117 Agustus 1987Lektor
9Riska Yanuarti,SKM.,MKM 022301890223 Januari 1989Asisten Ahli
10Wulan Angraini, SKM.,MKM023008880130 Agustus 1988Lektor
11Oktarianita, SKM.,MKM021610920116 Oktober 1992Asisten Ahli
12Nopia Wati, SKM.,MKM022711910127 Nopember 1991Asisten Ahli